Quan điểm của Nobita về tình yêu

Quan điểm của Nobita về tình yêu

Khi thánh Nô phát biểu về tình yêu. Hãy như Nô.

No và thánh chém

No và thánh chém

No và thánh chém

No và thánh chém

No và thánh chém

No và thánh chém

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *